Scroll to top
sk

Inžinierska geodézia

Predrealizačné zamerania 
– prevádzajú sa pre potreby projektanta na spracovanie projektovej dokumentácie. Rozsah a náročnosť zameraných dát závisia od potrieb projektanta a druhu stavebného diela. V teréne sa geodeticky zameriavajú všetky viditeľné znaky nad terénom a to nielen polohovo, ale aj výškovo. Do predrealizačných zameraní projektant často potrebuje zakresliť aj existujúce inžinierske siete /voda, kanál, plyn, telekomunikácie, elektrické rozvody a iné produktovody/, ktoré sa v zameranom území nachádzajú. Keďže vieme zamerať iba viditeľné znaky nad úrovňou terénu, údaje o všetkom, čo je skryté v zemi nám musí niekto poskytnúť alebo vytýčiť. Niekedy je požiadavka tieto siete iba zakresliť na základe podkladov jednotlivých správcov a toto zakreslenie dať správcovi overiť. Niekedy je požiadavka dať si tieto siete u jednotlivých správcov vytýčiť. Vtedy musíme vytýčené vedenie zamerať a zapracovať do predprojektovej dokumentácie. V posledných rokoch je požiadavka projektanta zapracovať do zamerania aj katastrálny stav. Počas našej existencie sme vypracovali množstvo predrealizačných zameraní z oblasti pozemných, vodohospodárskych, inžinierskych, dopravných stavieb a zameraní pre sledovanie priestorových posunov a stavieb iného charakteru.

Meračské práce počas výstavby
– ide o vytyčovacie práce pred a počas výstavby stavebného diela. Realizátor stavby je povinný zrealizovať stavbu podľa stavebného povolenia, preto si musí zabezpečiť vytýčenie stavebného objektu. Toto vytýčenie sa realizuje na základe stavebného zákona podľa vytyčovacieho výkresu z platného projektu zo stavebného povolenia. Tento výkres vypracuje projektant alebo geodet. Súčasťou meračských prác počas výstavby je aj kontrolné meranie, ktoré potvrdí, či sa projekt realizuje podľa projektovej dokumentácie. Chybné vytýčenie stavby môže mať pre stavebníka vážne dôsledky, preto by si mal vždy dať stavebné objekty vytýčiť autorizovaným geodetom, ktorý nesie zodpovednosť za zhodu vytýčenia s vytyčovacím výkresom z projektu. Ak si stavebník nedá vytýčiť stavebný objekt, stáva sa, že stavba je postavená z časti v cudzom pozemku, čo ma za následok, že kolaudácia stavby neprebehne, kým sa nevysporiada zastavaná časť cudzej parcely. Môže sa stať aj to, že ak nedôjde k dohode, súd rozhodne o odstránení stavby na náklady stavebníka. U stavieb financovaných cez eurofondy každá svojvoľná zmena oproti odsúhlasenému projektu vedie často k úplnému stopnutiu financovania. Týmto problémom sa dá vyhnúť spoluprácou s autorizovaným geodetom, ktorý počas výstavby prevádza kontrolné merania.

Porealizačné zamerania
– aby stavba bola skolaudovaná, musí byť usktočnené porealizačné zameranie stavby. Porealizačné zamerania, ktoré vykonávame, môžeme rozdeliť do týchto skupín:

Inžinierske siete: vodovody a kanalizácie, plynovody, elektrické rozvody, telekomunikačné siete
Pozemné stavby: rodinné domy, budovy rôzneho charakteru, ploty, garáže a pod.
Dopravné stavby: diaľnice, cesty, mosty, parkoviská, plochy, križovatky
Vodohospodárske stavby: rybníky, potoky
Skládky TKO: skládky tuhého komunálneho odpadu

Pri zameraní a spracovaní zameraných dát pri porealizačných zameraniach je nutné vedieť v akom tvare sa dané zameranie expeduje, aby spĺňalo všetky náležitosti, ktoré vyžaduje správca, majiteľ a technické normy, aby prebehlo kolaudačné konanie bez problémov. Naša spoločnosť vykonáva zamerania všetkého druhu , najviac sa zameriavame na telekomunikačné siete všetkého druhu. Týmto odvetvím sa zaoberáme od roku 1997. Porealizačné zameranie je vlastne zameranie skutkového stavu zrealizovaného stavebného objektu. Výstup analógovej dokumentácie je závislý od typu zamerania a požiadavok.

Futbalové štadióny: pri zameraní futbalového štadiónu je nutné zamerať polohovo a výškovo aj konštrukcie tribún. Zameranie je náročné na pracnosť a hlavne metodiku. Na základe tohto zamerania treba vykonštruovať rezy tribúnami pre potreby projektanta.

Sledovanie posunov stavieb: sledovanie priestorových posunov stavby sa realizuje z dôvodu nerovnomerných sadaní stavby , pričom dochádza u stavby k menším alebo väčším deformáciám. Podľa veľkosti vektora posunov môže projektant stanoviť akým spôsobom daný stav stabilizovať, alebo aj k odstráneniu stavby z dôvodu bezpečnosti. Ďalším dôvodom sledovania priestorových posunov je sledovanie lokality , kde sa uvažuje s realizáciou stavebných diel , kde nesmú byť posuny väčšieho rozsahu z dôvodu bezpečnosti , alebo by mohlo dôjsť k znečisteniu životného prostredia / podzemné nádrže … /.

Kubatúry: zameranie a výpočet kubatúr sa prevádza z dôvodu kontroly stavebného diela. Z meraní a výpočtov vieme určiť objem jednotlivých vrstiev telesa stavebného diela. Na základe týchto výsledkov sa dá sledovať spotreba materiálu pri realizácii diela a tým aj fakturácia. Táto metóda sa uplatňuje aj u skládok odpadov , kde sa sleduje každý rok množstvo navezeného odpadu.

Meranie pri archeologických vykopávkach: stretávame sa aj so zameraním novoobjavených archeologických artefaktov a na základe požiadavky archeológov vykonávame zamerania daných odkrytých lokalít.

Na všetky stavby Vám ponúkame predrealiazčné zamerania , práce počas výstavby / vytyčovacie práce a kontrolné merania /porealizačné zamerania a geometrické plány pre účely kolaudácie stavby.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.