Scroll to top
sk

Kataster nehnuteľností

Vytyčovanie hraníc pozemkov
– sa vykonávajú z dôvodov presného určenia hraníc pozemkov priamo v teréne. Vytýčenie sa robí z rôznych dôvodov. Overenie hranice pri sporoch , pri delení parcely , pri kúpe parcely a overenie si hraníc , pred realizáciou stavby s overením , či je objekt v danej parcele a z iných dôvodov.

 

Geometrické plány
– je podklad k niektorým právnym úkonom. Je potrebný ak sa právny úkon týka len časti nehnuteľnosti, zmeny hraníc pozemkov a podobne. Napríklad pri rozdelení pozemkov, aby bolo jasné kadiaľ vedie novovzniknutá hranica, atď. Geometrický plán musí byť autorizačne overený autorizovaným geodetom a úradne potvrdený správou katastra ktorá eviduje dotknuté nehnuteľnosti. Úradné overenie znamená, že pôvodný stav podľa geometrického plánu vychádza z platných údajov katastra.

Pri práci na katastri sa môžeme stretnúť s dvoma druhmi parciel. Parcela v registri E a C.

Parcela registra E (EKN parcela) je parcela zapísaná v katastri, ale jej hranice nie sú v teréne viditeľné (na rozdiel od parciel registra C, ktorých hranice sú v teréne viditeľné). Je to často prípad malých rolí, ktoré začalo obhospodarovať jednotné roľnícke družstvo (v listinách uvádzané ako pozemky v užívaní socialistickej organizácie) a počas neskorších mapovaní sa zamerala len veľká roľa obhospodarovaná JRD. Tým pádom vznikla jedna veľká parcela registra C. Pričom v súčasnosti sa nedá povedať, kde presne v rámci celej JRD role sa nachádza maličká EKN parcela. Parcelu registra E je možné zmeniť na CKN parcelu geometrickým plánom na obnovu pôvodnej parcely, geometrické plány zhotovujú súkromné geodetické firmy. Každá EKN parcela je vždy obsiahnutá v nejakej CKN parcele. V tomto prípade príslušná CKN parcela nie je vedená na liste vlastníctva a teda nemá žiadneho vlastníka. Ak by nastal prípad, že existuje EKN parcela vedená na liste vlastníctva a je umiestnená v CKN parcele, ktorá je tiež na liste vlastníctva, jedná sa o chybu v katastrálnom operáte, nakoľko ten istý kus pozemku nemôže byť zapísaný na rozdielnych listoch vlastníctva s rozdielnymi vlastníkmi a je možné požiadať príslušnú správu katastra o opravu chyby v lt katastrálnom operáte. EKN parcely sa zväčša nachádzajú v extraviláne obce (ale nie je to pravidlo), EKN parcely, na rozdiel od CKN parciel, nepokrývajú celé katastrálne územie. Vzťahy k EKN parcelám sa vysporadúvajú registrom obnovenej evidencie pozemkov (ROEP).Parcely registra E sa niekedy označujú ako združené pozemky alebo parcely určeného operátu .

Parcela registra C (CKN parcela) je parcela, ktorej hranice sú v teréne viditeľné a zobrazené na katastrálnej mape (čo je hlavný rozdiel oproti parcelám registra E). Register C pokrýva celé katastrálne územie, tj. každý pozemok je obsiahnutý v nejakej CKN parcele.

Identifikácia parciel je porovnanie zápisu a zákresu parcely podľa listiny alebo iných operátov so zápisom parcely v registri CKN a jej zákresom v katastrálnej mape. Čiže ide o porovnanie zákresu parcely podľa staršieho podkladu (katastrálne náčrty, krokárske mapy) so stavom podľa katastrálnej mapy. Identifikácia parciel môže byť vyhotovená písomne (výsledkom je tabuľka v ktorej sú zapísané výsledky identifikácie) alebo graficky (výsledkom je identifikovaná parcela zakreslená do katastrálnej mapy). Grafická identifikácia sa vyhotovuje len na požiadanie ako príloha k písomnej identifikácii. Pokiaľ v katastrálnom území bol zapísaný register obnovenej evidencie pozemkov, identifikácie parciel sa nevyhotovujú.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.